Blog

SadaShiv Yoga

Comments Off on SadaShiv Yoga

For year 2018-19, Sadashiv Yoga has announced the dates for 200 Hour Yoga Teacher Training Program in Rishikesh. The first batch of 200 Hour Yoga TTC will start from 1st July 2018. The 21 day Hatha Yoga Program is going to held on spiritual land of yoga – Rishikesh. Sadashiv Yoga is a traditional yoga teacher training school that organizes Yoga Alliance certified 200 Hour YTT Program each year. This YTT Program is carefully designed for every person who has the aspiration, enthusiasm and will to discover the assorted layers of yoga. The program justifies the need of every candidate, be it transforming into an experienced yoga instructor, taking the practice to more sincere level or for their individual practice to experience serenity. The program covers all the core areas include Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Shat Kriyas, Theoretical Ayurveda and Mantra chanting.

The school also organizes several yoga retreats in Rishikesh. These yoga retreats are a beautiful and special gift that one can give to self. Besides lots of yoga, you can expect much of connections, sharing, interesting and stimulating conversations in these 7 days yoga retreats in Rishikesh. The cost of such yoga retreats is Rs.40000 & Rs.60000 for individual and couple respectively. This pricing includes of accommodation, diet, yoga and meditation classes.

About SadaShiv Yoga:

SadaShiv Yoga is a traditional yoga teacher training school in India offering Yoga Alliance certified 200 Hour Yoga Teacher Training Course in Rishikesh. The school provides an ideal environment to learn or study yoga in the land of its origin, from a passionate, versatile and authentic Indian teacher with more than ten years of international teaching experience.

For more information visit: https://www.sadashivyoga.com

https://www.sadashivyoga.com
June 18, 2018 |

Autorijschool Vlam in Bilthoven

Comments Off on Autorijschool Vlam in Bilthoven

Autorijschool Vlam  in Bilthoven

Voor een goede rijschool Bilthoven is er voor beginnende leerlingen veel te kiezen.

Autorijschool Bilthoven en Omgeving zijn vijf dagen per week beschikbaar voor het geven van autorijlessen in Bilthoven. Wanneer jij wilt lessen volgen jouw agende, en niet die van ons. Een andere keuze die je bij ons zelf kan maken is welk lespakket het best bij jou past. Pakket 1 geeft je recht op twintig rijlessen met examen, Pakket 2 bestaat uit 30 rijlessen met examen en met Pakket 3 ben je voor viertig lessen met examen. Jij beslist, wij kunnen natuurlijk alleen adviseren. Dit advies komt tot stand aan de hand van de proefles die je bij ons volgt. Wil je geen lespakketten maar losse rijlessen Bilthoven, is ook geen probleem, dat kan natuurlijk ook. Wij kunnen zelfs een pakket op maat speciaal voor jou ontworpen.

 

 

De beste rijschool Bilthoven  : Bij ons slaag je sneller en goedkoop

Bij ons rijschool Bilthoven laten wij jou lessen op een manier waar je snel het autorijden gaat beheersen. Een manier die goed werkt is het aanbieden van lange lessen. Bij autorijschool in Bilthoven duurt een enkele les altijd zestig minuten. Ter vergelijking, bij de meeste van onze concurrenten is de lengte van de lessen slechts zestig minuten en sommige rijscholen Bilthoven bieden slechts lessen van vijfenveertig minuten aan. Tijdens het lessen merken wij dat juist de langere tijd dat iemand achter elkaar achter het stuur zit zorgt voor een versnelde leercurve. Dit is een constatering die door onze leerlingen wordt bevestigd. Nu denk je misschien dat er een addertje onder het gras zit: Langere lessen moeten immers wel duurder zijn da korte lessen. We stellen je direct gerust, dat is dus niet het geval. Bij ons ben je goedkoper uit dan bij onze concurrenten uit de omgeving van Bilthoven.

https://rijschoolvlam.nl/rijschool-bilthoven-en-omgeving/ of bel 06 13568060

 

 

https://rijschoolvlam.nl/rijschool-bilthoven-en-omgeving/
June 17, 2018 |

Get control with the innovative IBM Maximo software

Comments Off on Get control with the innovative IBM Maximo software

Do you want to get the most out of your assets, at the best possible rates? Than you need a specialist like MaxGrip. They provide unique software to make the processes within your company more efficient. This software gathers all data within your company and turns it into comprehensible results to make the most out of your assets. Think about decreasing failures and weak points in your production lines by predicting those moments. Based on the information you have full control over the best time to maintain your production lines and therefore increase the reliability and availability of your products. For more information about the MaxGrip and IBM Maximo software you contact one of the specialists of MaxGrip.

Software solutions, including IBM Maximo software, to improve your business

Did you know that there is a unique kind of software provided by a specialist named MaxGrip? They have years of experience in creating software for companies in different industries to improve their business processes. This includes software like the IBM Maximo software, which is revised by MaxGrip to gather big data about different production lines to prevent failures and weak points. By gathering this information, you are able to plan maintenance at the necessary times and to plan your workflow more efficiently. The IBM Maximo software, provided by MaxGrip gives you full control over your assets, gets the best out of your assets and saves you money.

Prevent failures with IBM Maximo software

DO you want to work as efficient as possible in, for example the oil, gas or food industry? Than you make the right decision to go to a specialist called MaxGrip. This software package gathers and collect all data from your machines. This is also called ‘big data’. With this big data you are able to predict certain failures and weak points in your production lines. By predicting the failures and weak spots you can make changes to your production lines to make them work more efficient. The IBM Maximo software in combination with the MaxGrip software is easy to use and has a comprehensive user interface.

 

June 5, 2018 |

Wet op het financieel toezicht

Comments Off on Wet op het financieel toezicht

Wet op het financieel toezicht

Vanuit de wet- en regelgeving is voorgeschreven dat er toezicht gehouden dient te worden op de financiële markten. De wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht en de zaken waar een financiële organisatie zich aan dient te houden.

Er is een uitgebreid stelsel in Nederland omtrent het toezicht op banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Dit is beschreven in de Wft. De AFM is de gedragstoezichthouden en de DNB houdt prudentieel toezicht.

 

Taken AFM

In artikel 1:25 van de Wft is de taakomschrijving van de AFM opgenomen.

 

Wettelijke regels zijn nodig omdat financiële markten niet altijd vanzelf optimaal functioneren. Het gedragstoezicht dient ertoe het vertrouwen in de financiële sector te versterken.

De taakomschrijving van de AFM

De Wet op het financieel toezicht (Wft, artikel 1:25) vermeldt als taakomschrijving van de AFM:

  1. Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.
  2. De Autoriteit Financiële Markten heeft, op de grondslag van deze wet, tot taak het gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten.

Het doel van het gedragstoezicht is zorgdragen voor een eerlijke en transparantie financiële werking van marktprocessen. Het zorgdragen voor goede verhoudingen tussen partijen en het belang van de consument dient centraal te staan. Om dit te bereiken heeft de AFM verschillende markten onder haar toezicht: sparen, lenen, beleggen, pensioenen, verslaggeving en een aantal andere gebieden.

De markt heeft hoge verwachtingen richting de AFM, waardoor de AFM uiterst kritisch en nauwkeurig te werk moet gaan. Bij het wel of niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zal dit goed uitgelegd moeten kunnen worden. Het takenpakket is dermate uitgebreid dat het maken van keuzes en prioriteiten stellen niet anders kan. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen problemen voorkomen en problemen oplossen.

 

Taken DNB

DNB moet zorgdragen voor het vertrouwen op de financiële markten. Er moet sprake zijn van stabiele prijzen, betrouwbare financiële instellingen en het betalingsverkeer moet werken. Alles omvattend moet er sprake zijn van een stabiel financieel stelsel.

De financiële stabiliteit draagt zorg voor een economische groei die op lange termijn blijvend is. Een belangrijke wijze waarop dit bereikt wordt is eisen te stellen aan de solvabiliteit van organisaties.

Het monetair beleid is erop gericht om de inflatie rond de 2% per jaar te houden. Ook dit draagt bij aan de financiële stabiliteit van een economie, waardoor lange termijn groei gewaarborgd is.

Naast zorgdragen voor financiële stabiliteit is DNB betrokken bij onderzoeken, adviezen en het verzamelen van data (statistieken).

 

Vakbewaamheid financiële instellingen

Medewerkers binnen de financiële instellingen moeten vakbekwaam zijn. Er moet voldoende kennis zijn op gebied van de financiële zaken waarmee het klantbelang gediend kan worden. Alle medewerkers binnen een financiële instelling die klantcontact hebben of medewerkers die omvangrijke risico’s kunnen beheersen moeten een diploma halen op basis van de Wft. Een diploma en het voldoen aan PE punten is verplicht gesteld.

Wil je meer weten over de Wft lees dan de wetteksten door of raadpleeg de Wft Premium website.

 

 

 

 

Het uitgangspunt van de vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht. Voor andere klantmedewerkers moet een onderneming via de bedrijfsvoering zorgen voor de noodzakelijke vakbekwaamheid.

June 3, 2018 |

This are the benefits of buying a high-quality bumper protector

Comments Off on This are the benefits of buying a high-quality bumper protector

Since the first appearance of the bumper protector it has come a very long way. They are no longer just aluminum strips on the side of your car, but nowadays they are a real accessory to your car. Today’s bumper protectors look very stylish and are much more durable, due to the use of materials like carbon fibre and ABS. Because these materials are used by car manufacturers for quite some time now, protective accessories have considerably dropped in price. And to top it off, the high quality, double-sided, adhesive tape that Car Parts Experts applies to its protectors make them very easy to mount. ‘Nuff said, right?

Protect your car from dents and scratches with a high-end bumper protector

Are you planning to sell your car in the future to buy a new one? Than you want to receive the highest price possible. That is why you need a bumper protector from Car Parts Expert. One of the most vulnerable areas in the bodywork of your car, is its rear bumper. Naturally, it sticks out to protect the rest of the car, and its occupants, but it often gets needlessly damaged. You can scratch it when putting your groceries in the boot, or dent it when attaching a trailer. Prevent this sort of unnecessary damage by ordering a high-end bumper protector at Car Parts Expert.

A bumper protector protects the paint, which saves a lot of money on modern cars!

Most modern cars are lighter and way faster than old cars. A lighter car uses less fuel and accelerates faster, to name a few reasons. This is all very well and good of course, but it also means that the bodywork of cars has changed over the years. Rather than separate panels for each part of the car, the full body of most modern cars consist out of less than 5 panels. So what, right? Well, it also means that once you scratch the paint, you will have to replace a huge part of the car’s bodywork! Prevent scratches by ordering a bumper protector, and other protective materials such as door strips, at Car Parts Expert.

May 22, 2018 |

De jaarrekening en vorderingen

Comments Off on De jaarrekening en vorderingen

De jaarrekening en vorderingen

Grote en middelgrote ondernemingen zijn wettelijk verplicht jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening bestaat gewoonlijk uit het jaarverslag en de jaarrekening zelf. In de jaarrekening is een overzicht te zien van de balans en de winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt ook wel de externe verslaggeving genoemd.

Verantwoordelijkheid externe verslaggeving

De verantwoordelijk voor de externe verslaggeving ligt bij de bestuurders van de onderneming. Het is de accountant die de cijfers controleert en vaststelt of de jaarrekening voldoet aan de wettelijke regels voor externe verslaggeving. Hij controleert of de cijfers juist zijn en of het jaarverslag die de leiding dient te schrijven overeenstemt met de realiteit. Eventuele opmerkingen komen in de toelichting. De externe verslaggeving is akkoord bevonden, wanneer de accountant zijn handtekening gezet heeft.

Vlottende activa (vorderingen, effecten en overlopende activa)

De activa voor de lange termijn (langer dan 1 jaar) vallen onder de vaste activa en komen op de balans. Daarna volgt de post vlottende activa. Dit is activa van 1 jaar of korter en omvat onder andere de voorraden en onderhanden werk. Daarnaast bevat de post vlottende activa nog de vorderingen (debiteuren), de effecten en de overlopende activa. Deze drie posten zullen we hier behandelen, hoe deze in de externe verslaggeving behandeld worden. De bedragen die onder de vlottende activa vallen, zullen in principe het volgende jaar afgeboekt zijn. Wanneer een post aan het einde van het volgende boekjaar nog in de vlottende activa staat, kan deze eventueel naar de vaste activa.

Vorderingen

Om de vorderingen op de balans op te nemen, moet het wel voldoen aan enkele voorwaarden, zoals de regels voor de externe verslaggeving aanduiden. Zo moet de waarde van een vordering op een juiste wijze zijn vastgesteld en betrouwbaar te zijn. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om alleen een overeenkomst met een klant te overleggen en dit als vordering op te nemen. Er moet een daadwerkelijke verkoop en levering van goederen of diensten, de zogenaamde prestatie, hebben plaatsgevonden. Pas na de prestatie is de vordering een feit. Ook moet het realistisch zijn, dat de vorderingen daadwerkelijk door de onderneming ontvangen gaan worden. Dit moet voorkomen dat er zomaar niet realistische vorderingen op de balans terechtkomen om de omzet van een onderneming te verhogen.

Salderen vorderingen en schulden

Officieel is het niet toegestaan om vorderingen en schulden met elkaar te salderen. Zowel de vorderingen als de schulden zullen apart op de balans vermeld moeten worden. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Bijvoorbeeld wanneer zowel de ondernemer als een derde partij elkaars schuldenaar en schuldeiser zijn. Dit mag dan ook alleen wanneer de andere partij hiermee, schriftelijk of mondeling mee akkoord is. Wanneer dit niet het geval is, zal er zowel een vordering onder de debiteuren en een schuld onder de crediteuren vermeld moeten worden. Ook zal de vordering en de schuld van dezelfde soort moeten zijn, dus beiden een geldbedrag. Het is dus niet mogelijk om een vordering met een levering te salderen. Wanneer na saldering er een vordering overblijft dient deze op in de post vlottende activa geboekt te worden.

Effecten

Effecten mogen pas in de jaarrekening opgenomen worden, wanneer er een contract bestaat tussen de onderneming en de belegger. Belangrijk is daarbij de datum van het aangaan van het contract. Vanaf dat moment kan er een vordering op de balans ontstaan. Als er tussen beide partijen geen contract ten grondslag ligt, dan wordt de datum bepaald op het moment van betaling of de levering van de effecten. Effecten moeten in eerste instantie gewaardeerd worden tegen de reële waarde, waarbij deze reële waarde gelijkstaat aan de kostprijs van de effecten. De transactiekosten mogen hierbij in opgenomen zijn. De verwerking van de transactiekosten zijn afhankelijk, hoe de waardeverandering(en) van de effecten geboekt worden. Transactiekosten mogen bijvoorbeeld in de waarde opgenomen worden, wanneer de waardverandering via het eigen vermogen worden geboekt en zij gewaardeerd worden tegen de kostprijs. Wanneer de waardeveranderingen in winst- en verliesrekening geboekt worden, dienen ook de transactiekosten in winst- en verliesrekening worden opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa is geen post die onder de vorderingen opgenomen mag worden, maar moet als een aparte post vermeld worden onder de vlottende activa. Overlopende activa zijn alle vooruitbetaalde bedragen, waarvoor nog een factuur ontvangen moet worden in het nieuwe boekjaar. Het betreft hier dan vaak kosten die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Voorbeelden hiervan zijn onder andere verzekeringspremies en abonnementen. De post overlopende activa zal normaal gesproken in de volgend boekjaar, na ontvangst van de facturen leeg zijn en behoort derhalve onder de post vlottende activa.

March 26, 2018 |

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Comments Off on Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

In dit artikel wordt een uitleg gegeven over de begrippen: Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze termen worden in de financiële wereld vaak toegepast. Ook zijn de begrippen vaak beschreven in de jaarrekening van een organisatie.

 

Wat is liquiditeit?

Het is van vitaal belang voor een organisatie om inzicht te hebben in zijn kortetermijnverplichtingen en of deze verplichtingen kunnen worden bereikt, zodat stabiliteit wordt gegarandeerd. Als de ratio’s niet voldoen aan de vastgestelde liquiditeitsnormen, bijvoorbeeld de huidige ratio, die voorraadposities en de quick ratio moet omvatten.
Een organisatie wil hiervan op de hoogte zijn, omdat instabiliteit dreigt. Door regelmatig te rekenen en het percentage en hun ontwikkelingen te bepalen blijven ze op de hoogte. Het liquiditeitspercentage kan worden vergeleken met voorgaande perioden, het verwachte budget of met de concurrenten.
Zij moeten in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Ze kunnen hun solvabiliteit berekenen, zodat ze hun schulden op korte en lange termijn kunnen betalen, inclusief winst, wat relevant is voor een organisatie.

De liquiditeit helpt om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een organisatie. Door middel van berekeningsratio’s en vergelijkingen met de huidige situatie, krijgt een bedrijf inzicht in zijn financiële prestaties. Ze kunnen de liquiditeitsratio vergelijken aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar. Deze gegevens kunnen ze naast die van de concurrenten leggen ter vergelijking. Deze worden uitgedrukt in: netto werkkapitaal, current ratio en de quick ratio. Ook wel de statische liquiditeit.

Dynamische liquiditeit

Een verhouding tussen de uitgaande geldstromen en de inkomende kasstromen gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld een maand. Voor het bedrijf moet de inkomende cashflow groter zijn dan de uitgaande geldstroom. Een organisatie stelt vaak een liquiditeitsbudget op om een ​​schatting te maken van de inkomende en uitgaande geldstromen voor een bepaalde periode. Op deze manier is de kans kleiner dat de organisatie zonder geld wordt achtergelaten. Voor een bedrijf kan het relevant zijn om zowel statische als dynamische liquiditeit te berekenen.

Bepaling van de liquiditeit

De statische liquiditeit kan worden berekend op basis van de gegevens van de balans. Dit kan het saldo zijn van de financiële administratie of jaarrekeningen van een organisatie. De dynamische liquiditeit wordt hoofdzakelijk berekend voor intern gebruik. In de jaarrekening van de organisatie vinden ze in het kasstroomoverzicht het overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen van het afgelopen jaar. Het bedrijf moet hun inkomende en uitgaande geldstromen voor de komende jaren inschatten. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Een negatieve balans van de solvabiliteit houdt dus in dat een bedrijf niet genoeg geld heeft om te kunnen betalen voor nieuwe machines, vrachtwagens of gebouwen. Het is belangrijk dat bedrijven blijven investeren om winst te maken, zodat ze moeten lenen. Een bank wil weten of het bedrijf in staat is om de lening zowel op korte als op lange termijn terug te betalen, dus een bedrijf moet een goede solvabiliteit hebben. De financiële situatie van een organisatie kan worden gemeten door de winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit te berekenen. Dit zijn zowel schulden voor de korte als voor de lange termijn.

Winstgevendheid

Dit is de verhouding tussen winst en eigen vermogen. Met de winstgevendheid kunnen ze investeringsbeslissingen voor de langere termijn nemen. De belegger maakt een afweging tussen het risico en het rendement per belegging, waardoor het van vitaal belang is om de winstgevendheid per investering te berekenen. Het bedrijf moet winst behalen om stabiliteit en gemakkelijk te betalen aandeelhouders te garanderen. De winstgevendheid wordt berekend om de verdiende winst te bepalen. Er zijn drie verschillende manieren om de berekening van de rentabiliteit te maken.
– Rentabiliteit eigen vermogen (REV)
– Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)
– Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV)

 

Interne winstgevendheid

Het verschil tussen de interne winstgevendheid en de netto contante waarde is dat een percentage wordt berekend voor de interne rentabiliteit. beleggingsbeslissing wordt genomen op basis van een berekening van de gemiddelde boekhoudkundige winstgevendheid. Rekening wordt gehouden met toekomstige geldstromen die voortvloeien uit de investering, die verschillende dingen kunnen omvatten. bijvoorbeeld de investering in nieuwe machines in een fabriek, waarbij investeringen worden gedaan in vaste of vlottende activa.

 

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Het gemiddelde geïnvesteerde kapitaal is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode is bijgedragen en bepaalt vervolgens hoe hoog dit bedrag was aan het begin van de periode en aan het einde van de periode. Dan wordt het gemiddelde bepaald. voor investeringen in machines of andere activa is het de bedoeling bepaalde doelen te bereiken.
Er is een machine gekocht voor € 10.000. De restwaarde is € 2.000, -. In totaal gaat de machine 4 jaar mee.
Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in jaar 1 = € 10.000 (startperiode) + € 8.000 (einde periode) -> deel door twee is € 9.000, –
De vermindering van € 2.000 in de betreffende periode is het resultaat van afschrijvingen die zij berekenen aan de hand van de aanschafwaarde € 10.000, minus restwaarde € 2.000, = € 8.000. De machine gaat 4 jaar mee, dus € 8.000 / 4 = € 2.000.

Hefboomeffect rentabiliteit

Deze rentabiliteit houdt in dat hogere rendementen worden behaald dan de rente op het vreemd vermogen. Als de winstgevendheid van het totale kapitaal hoger is dan de winstgevendheid van het vreemd vermogen, is er sprake van een positief hefboomeffect en in het geval dat de kapitaalwinstgevendheid lager is dan het negatieve hefboomeffect is er een negatief effect. Hoe groter het aandeel vreemd vermogen, hoe groter het hefboomeffect.

 

https://www.solvabiliteitberekenen.nl/
March 23, 2018 |

Semalt Expert: HubSpot Emails

Comments Off on Semalt Expert: HubSpot Emails

Max Bell, Customer Success Manager of Semalt, says that all of the links sent in emails from HubSpot have identity tracking parameters. These identity tracking parameters help us to get an idea of who is clicking and reading our articles. All of these parameters are unique and come in the form of hsenc and hsmi. HubSpot uses them to get adjusted in your Google Analytics. All this can get you good and reliable analytics reports, and you will be clear with whether you have gotten unique views on your posts or not.

Filtering traffic in Google Analytics

Most often, people don’t know how to filter traffic in Google Analytics. Let me here inform you that Google Analytics uses special tracking codes to know everything about your internal and external links. Through these links, you can get an idea of who is visiting your website and how users interact with your web pages. As internal traffic patterns are different from the external traffic patterns, you will have to check the updated analytics report every time you log in to your Google Analytics accounts. For example, if you have an entertainment or an e-commerce website, the internal traffic might contain stress testing links that are sent to you to check on the credibility of your site. You have to make sure that the number of hits your website receive are constant throughout. If you observe that your site is receiving a significant number of views today and their sources are unknown, then you should take serious measures and ensure that the hits are coming from actual places such as search engines or social media.

Creating IP filters

Most of the people don’t know that creating an intellectual property filter is very important.HubSpot Emails To prevent irrelevant traffic, you should always create internal traffic filters and disable or block the IP addresses you are unfamiliar with. For this, you should check the list of suspicious IPs in Google and block them in your network administrator section.

Make sure the filter works

Once you have followed the above steps, the next step is to ensure that your filters are working properly. For this, you should verify the authenticity and credibility of different types of filters and save the ones which you like the most. You can also use the Google tag assistant option or a relevant browser extension to find out how much traffic is arriving at your website. All this is only possible when your filters are working correctly, and their authenticity has been verified. The tag assistant recordings option can help you analyze your Google Analytics data; in case some hits come from the unknown IP addresses, it may block them on an immediate basis, ensuring that your website receives quality views and unique hits.

Limitations of filters

Filters can be destructive if you have not created them correctly or their changes have not done as per the Google policies. Filters require a day or two to get fully activated. So during this period, you should not do any search engine optimization and should not customize the pages. Once the filters are activated, you will see the URLs in Google Analytics, and they are likely to receive genuine views.

September 7, 2017 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar