Wet op het financieel toezicht

Comments Off on Wet op het financieel toezicht

Wet op het financieel toezicht

Vanuit de wet- en regelgeving is voorgeschreven dat er toezicht gehouden dient te worden op de financiële markten. De wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht en de zaken waar een financiële organisatie zich aan dient te houden.

Er is een uitgebreid stelsel in Nederland omtrent het toezicht op banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Dit is beschreven in de Wft. De AFM is de gedragstoezichthouden en de DNB houdt prudentieel toezicht.

 

Taken AFM

In artikel 1:25 van de Wft is de taakomschrijving van de AFM opgenomen.

 

Wettelijke regels zijn nodig omdat financiële markten niet altijd vanzelf optimaal functioneren. Het gedragstoezicht dient ertoe het vertrouwen in de financiële sector te versterken.

De taakomschrijving van de AFM

De Wet op het financieel toezicht (Wft, artikel 1:25) vermeldt als taakomschrijving van de AFM:

  1. Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.
  2. De Autoriteit Financiële Markten heeft, op de grondslag van deze wet, tot taak het gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten.

Het doel van het gedragstoezicht is zorgdragen voor een eerlijke en transparantie financiële werking van marktprocessen. Het zorgdragen voor goede verhoudingen tussen partijen en het belang van de consument dient centraal te staan. Om dit te bereiken heeft de AFM verschillende markten onder haar toezicht: sparen, lenen, beleggen, pensioenen, verslaggeving en een aantal andere gebieden.

De markt heeft hoge verwachtingen richting de AFM, waardoor de AFM uiterst kritisch en nauwkeurig te werk moet gaan. Bij het wel of niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zal dit goed uitgelegd moeten kunnen worden. Het takenpakket is dermate uitgebreid dat het maken van keuzes en prioriteiten stellen niet anders kan. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen problemen voorkomen en problemen oplossen.

 

Taken DNB

DNB moet zorgdragen voor het vertrouwen op de financiële markten. Er moet sprake zijn van stabiele prijzen, betrouwbare financiële instellingen en het betalingsverkeer moet werken. Alles omvattend moet er sprake zijn van een stabiel financieel stelsel.

De financiële stabiliteit draagt zorg voor een economische groei die op lange termijn blijvend is. Een belangrijke wijze waarop dit bereikt wordt is eisen te stellen aan de solvabiliteit van organisaties.

Het monetair beleid is erop gericht om de inflatie rond de 2% per jaar te houden. Ook dit draagt bij aan de financiële stabiliteit van een economie, waardoor lange termijn groei gewaarborgd is.

Naast zorgdragen voor financiële stabiliteit is DNB betrokken bij onderzoeken, adviezen en het verzamelen van data (statistieken).

 

Vakbewaamheid financiële instellingen

Medewerkers binnen de financiële instellingen moeten vakbekwaam zijn. Er moet voldoende kennis zijn op gebied van de financiële zaken waarmee het klantbelang gediend kan worden. Alle medewerkers binnen een financiële instelling die klantcontact hebben of medewerkers die omvangrijke risico’s kunnen beheersen moeten een diploma halen op basis van de Wft. Een diploma en het voldoen aan PE punten is verplicht gesteld.

Wil je meer weten over de Wft lees dan de wetteksten door of raadpleeg de Wft Premium website.

 

 

 

 

Het uitgangspunt van de vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht. Voor andere klantmedewerkers moet een onderneming via de bedrijfsvoering zorgen voor de noodzakelijke vakbekwaamheid.

June 3, 2018 |

Comments are closed.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar