Dutch financial key figures

Comments Off on Dutch financial key figures

Dutch financial key figures

In Nederland worden de volgende ratio’s vaak toegepast binnen de financiële zakelijke dienstverlening.

  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit

 

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Het is een belangrijke indicator voor een bedrijf, zodat een schuldeiser kan vaststellen of de onderneming de afspraak kan nakomen. Een goed voorbeeld is een leverancier die goederen gaat leveren en achteraf factureert. Er kan dan een betalingstermijn tussen de 5 en 60 kalenderdagen overeengekomen zijn. De leverancier kan in de laatste jaarrekening die gedeponeerd is bij de kamer van koophandel of er voldoende liquiditeit beschikbaar is. Het is een indicatie van enige tijd geleden, aangezien de meeste jaarrekening een beeld per 31 december weergeven. Is de liquiditeitsratio niet op het gewenste niveau dan kan de leverancier besluit om de goederen past te leveren na de ontvangst van een voorschot of het volledige bedrag. Een tweede mogelijkheid is het verkrijgen van een bepaalde vorm van retentierecht op de goederen. Bij niet of onvolledig betaling kan dan een mogelijkheid bestaan om de goederen terug te halen.

 

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate er voldaan kan worden aan alle verplichtingen (schulden). Dit betekent dat op moment dat de onderneming liquideert dat alle schuldeisers het volledig bedrag terug ontvangen. De solvabiliteit is een belangrijke maatstaf voor het verstrekken van een krediet door een bank (of andere financierder). In de financiële wereld is het zeer gebruikelijk om in de financieringsovereenkomst normen vast te leggen omtrent de minimale solvabiliteit. Indien de onderneming in een bepaald jaar in de jaarrekening een solvabiliteitsnorm overschrijdt kan de bank besluiten om de schuld direct op te eisen. Kort door de bocht kan dit het faillissement van de onderneming betekenen. Op basis van de totale schuld en het totale eigen vermogen kan de solvabiliteit bepaald worden.

 

Rentabiliteit

De rentabiliteit van een onderneming geeft aan in hoeverre er sprake is van winstgevendheid. Er is sprake van winstgevendheid op het eigen vermogen, vreemd vermogen en totale vermogen. Dit betekent dat er drie rentabiliteitsratio berekend kunnen worden. Indien er sprake is van een bepaalde verhouding tussen het rendement op het eigen vermogen en het vreemd vermogen, spreekt men ook wel van het hefboomeffect. Door niet alleen eigen vermogen te investereren in een onderneming maar ook vreemd vermogen aan te trekken, wordt ook met het vreemd vermogen rendement behaald. Indien het rendement van de onderneming hoger ligt dan de rente van de aangetrokken lening betekent dit dat er “winst” gemaakt wordt op de lening. Het is voor de ondernemer dan een goede keus om geld te lenen en te investeren in de bedrijfsactiviteiten. Binnen een gezonde onderneming is er doorgaans sprake van een geldlening waarop de onderneming winst maakt.

 

Dutch financial key figures

In dit artikel is er een korte beschrijving gegeven van de ratio’s liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Indien er verdere informatie gewenst is kan er op de links in dit artikel worden geklikt, zodat je op de website uitgebreide relevante informatie aantreft over de ratio’s.

 

 

 

September 6, 2019 |

Comments are closed.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar