cat_logo
cat-620x413cat-telecommaxresdefault

บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom)

Added by bnandnj

0 reviews

Listed in Telecommunications

  • 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • 0 2104 3000
Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

มีความทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ มีการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอด

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar